Home | Site Map | Contact Us
|
   
 
 
  CONCRETE  
 
 

ผลิตภัณฑ์สำหรับเคล อบผิวคอนกรีต

“ผลิตภัณฑ์อีพ็อกซี่เคล อบผิวอเนกประสงค์แบบไม่มีตัวทำละลำยหร อสำรระเหยสำหรับใช้ในงำนอุตสำหกรรม”

 
 
 
  METAL  
 
 

ผลิตภัณฑ์สำหรับเคล อบผิวโลหะ

“ผลิตภัณฑ์อีพ็อกซี่อเนกประสงค์ ที่มีสำรยับยั้งกำรเกิดสนิมสำหรับพ้นผิวโลหะทุกประเภท เป็นสำรอีพ็อกซี่ล้วน 100%ไม่มีตัวทำละลำยหร อสำรระเหย